Tổ Chức

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG………………………………………………………………………….
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO SỐ LIỆU CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
(Tính đến thời điểm ngày        tháng       năm 20      )
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ Ngày, tháng, năm được tuyển dụng Trình độ chuyên môn (chính quy) Trình độ chuyên môn (tại chức) Trình độ lý luận chính trị Nhiệm vụ chính được phân công năm học 2015-2016 Đảng, đoàn Ghi chú (HĐ, nghỉ TS…)
1 Dương Văn Thiêm 23/3/1978 HT 01/12/2001 CĐ Sinh-Hóa ĐH Hóa-Sinh TC Quản lý chung Đảng viên
2 Nông Văn Chung 1/5/1983 P.HT 1/10/2006 CĐ  Văn-GDCD ĐH Văn PHT phụ trách CM Đảng viên
3 Hoàng Thị Đối 5/10/1986 GV 6/10/2010 CĐ Văn – Địa  Giảng dạy + CN Đoàn viên
4 Nông Thị Quế 14/10/1981 GV 15/9/2005 CĐ Toán – Lý  Giảng dạy + CN Đảng viên
5 Nông Thị Loan 15/12/1983 GV 15/9/2005 CĐ Toán – Lý  Giảng dạy + CN Đảng viên
6 Lý Thị Ly 24/10/1985 GV 1/9/2007 CĐ Âm nhạc ĐH Âm nhạc  Giảng dạy + CN Đảng viên
7 Dương Phương Thu 30/8/1983 GV 15/9/2003 CĐ Văn – GDCD ĐH Văn  Giảng dạy + TTCM Đảng viên
8 Dương Thị Liêm 1/6/1983 GV 20/9/2004 CĐ Sinh – Kỹ  Giảng dạy + TTCM Đảng viên
9 Đặng Ngọc Sơn 14/12/1984 GV 1/11/2007 CĐSP Kỹ thuật ĐH Lý TPT + Giảng dạy Đoàn viên
10 Nông Văn Hiệp 25/7/1981 GV 1/10/2006 CĐ Sinh – Kỹ ĐH Hóa-Sinh  Giảng dạy + CĐ Đảng viên
11 Lâm Ngọc Huấn 21/6/1979 GV 20/9/2004 CĐ Toán – Lý  Giảng dạy + CN Đảng viên
12 Chu Thúy Điệp 20/9/1990 GV 2015 ĐH tiếng Anh  Giảng dạy + CN Đoàn viên
13 Triệu Thị Cúc 17/9/1986 GV CĐ Văn – Sử  Giảng dạy Đoàn viên
14 Ma Thị Thiệp 12/8/1988 GV CĐ T.Anh  Giảng dạy Đoàn viên
15 Nguyễn T. Thu Hiền 21/2/1990 GV ĐH Văn  Giảng dạy Đoàn viên
16 Hoàng Văn Lễ 25/3/1991 GV ĐH TD  Giảng dạy Đoàn viên
17 Dương Thị Quyên 16/3/1985 GV CĐ Toán- Tin  Giảng dạy Đoàn viên
18 Lê Thị Đầm 2/9/1991 GV CĐ Sinh -Địa  Giảng dạy + CN Đoàn viên
19 Nông Thế Hùng 23/8/1990 GV CĐ Sinh -Địa  Giảng dạy Đoàn viên
20 Hoàng Văn Hưng 18/12/1990 GV CĐ Sinh – Hóa  Giảng dạy Đoàn viên
21 Triệu Minh Hằng 4/5/1986 NV CĐ Toán – Tin Thư viện – Thiết bị Đoàn viên
22 Lường Văn Thế 20/10/1985 NV Y tế Y tế Đoàn viên
23
24
NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)